สงเคราะห์ดูแลสวัสดิภาพให้แก่ช้างทั่วประเทศไทย –

บริการที่ขาดแคลนอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์หลักของมู

ลนิธิเพื่อนช้าง

ช้างในความดูแลของมู

ลนิธิเพื่อนช้าง