คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อนช้าง

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อนช้างจะเป็นเพื่อนที่แท้จริงของช้างไทย

 

คณะกรรมการ

รศ.สยาม อรุณศรีมรกต                  ประธานกรรมการ

นายสุรพล ดวงแข                         รองประธานกรรมการ

นางชุตินันท์ คล้ำบัว                         เหรัญญิก

นางสาวโซไรดา ซาลวาลา                  ผู้ก่อตั้ง กรรมการ และเลขาธิการ

นายศรีสุวรรณ จรรยา                         กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย

นายวรินทร์ เทียมจำรัส               ที่ปรึกษากฎหมาย

 

เจ้าหน้าที่

นางสาวโซไรดา ซาลวาลา                  ผู้ก่อตั้ง

นายสัตวแพทย์ปรีชา พวงคำ         ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

สัตวแพทย์หญิงเครือทอง ขยัน          รองผู้อำนวยการ และสัตวแพทย์ประจำ

นิตยา         กระแสธรรม                   เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

วิยาภรณ์     ปัญญาดี                              เจ้าหน้าที่ธุรการ