เจ้าหน้าที่ของเรา

นอกจากเงินบริจาคของท่านแล้ว โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างจะประสบความสำเร็จมิได้เลยหากปราศจากเรี่ยวแรงและความอุทิศตนของเจ้าหน้าที่ 14 คน ซึ่งเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ ทักษะ ความละเอียดอ่อนแม่นยำ และใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเมตตาต่อช้าง

โซไรดา ซาลวาลา

น.สพ.ปรีชา พวงคำ

สพ.ญ.เครือทอง ขยัน

พี่เลี้ยงช้างของเรา

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อนช้าง

3.5-Our-Board_Callout