โรงงานทำขาเทียมช้าง

โรงงานทำขาเทียมช้างสร้างขึ้นภายในโรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้าง และจะผลิตขาเทียมให้กับพังโม่ตาลาและพังโม่ชะเป็นสองเชือกแรก

โรงงานขาเทียมแห่งนี้จะช่วยให้ช้างเข้าถึงขาเทียมได้ง่ายขึ้น ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิต ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการปรับขนาดและทำแบบเพิ่มเติม การมีพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในสถานที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญที่สละเวลาให้กับมูลนิธิฯได้ใช้เวลาอันมีค่าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด