ผู้สนับสนุนพิเศษ

การบริจาคเงินไม่ว่าจำนวนเท่าใดก็ตามนับเป็นการช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อนช้างอย่างใหญ่หลวง มูลนิธิฯขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มีคุณูปการช่วยสนับสนุนเรา

ในการนี้ มูลนิธิเพื่อนช้างขอขอบพระคุณผู้บริจาคและผู้ให้ความอนุเคราะห์แก่มูลนิธิฯ อย่างสม่ำเสมอช่วยให้มูลนิธิเพื่อนช้างดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน

ขอแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษต่อ:

 

  • Foundation Brigitte Bardot ที่ได้บริจาคเงินเป็นยอดรวม 8,589,126.36 บาท ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2558 เพื่อเป็นค่าอาหารและยาสำหรับช้างอยู่ประจำทั้ง 5 เชือกและช้างผู้ป่วยอื่นๆ
  • Foreningen Forsvara Elefanterna สำหรับการบริจาคเงินเป็นยอดรวม 891,159 บาท ตั้งแต่ปี 2553
  • Elephant Parade ที่ได้การบริจาคเงินเป็นยอดรวม 11,373,227.37 บาทตั้งแต่ปี 2551 ในจำนวนนี้เป็นค่ายานพาหนะ4WD ของมูลนิธิฯจำนวน 975,100 บาท และอีก 4,000,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลพังโม่ชะโดยเฉพาะ
  • Intrepid ที่ได้บริจาคเงินเป็นยอดรวม 1,003,918 บาท ตั้งแต่ปี 2554 สำหรับเป็นค่าซ่อมบำรุงอาคารสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลช้างและคอกช้างโดยเฉพาะ
  • THANN สำหรับการบริจาคเงินเป็นยอดรวม 897,724.75 บาท ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2558